Poszukujemy Pracowników - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy Pracowników

Data publikacji 13.03.2018

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/kandydatki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko STARSZY REFERENT do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału Ruchu Drogowego oraz STARSZEGO TECHNIKA Zespołu Administracyjno - Gospodarczego w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

 1. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE

poszukuje 1 kandydata/kandydatki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko

 

STARSZY REFERENT

do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- Obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego, odbiór oraz nadawanie korespondencji zwykłej, poleconej, zapewnienie terminowej i prawidłowej wymiany korespondencji, prowadzenie ewidencji, rejestrów obiegu korespondencji, m.in. prowadzenie dziennika korespondencyjnego, dziennika podawczego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w ww. wydziale.

- Prowadzenie rejestrów: ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego karty
Mrd 5 oraz karty zdarzenia drogowego z kolizji i wypadków drogowych Pkr 2/2, rejestr stałej
i czasowej organizacji ruchu drogowego, rejestr kart informacyjnych z organu orzekającego (Sąd Rejonowy), rejestr wyroków w imieniu RP wpływających do Wydziału Ruchy Drogowego, rejestr wniosków o sprawdzenie kwalifikacji lub cofnięciu uprawnień kierujących pojazdami. Współpraca
z Zespołem Informatyki oraz archiwizacja kart po wprowadzeniu do systemu KSIP i SEWIK w celu zapewnienia właściwej pracy w Wydziale Ruchu Drogowego.

- Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w celu dostarczenia aktualnych informacji
o szkodach dotyczących wypadków drogowych.

- Udzielanie informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Grójcu
w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (SEWIK).

- Rozliczanie protokołami zdawczo-odbiorczymi funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Ruchu Drogowego zwalniających się lub przenoszących się na inne stanowiska służbowe w celu nadzoru nad terminowym rozliczeniem się z przydzielonych spraw i dokumentów.

- Przedkładanie Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego wykazu spraw niezałatwionych raz na rok w uzasadnionych przypadkach raz na kwartał w celu nadzoru nad terminowym załatwieniem spraw przydzielonych.

- Przyjmowanie od pracowników i gromadzenie spraw ostatecznie załatwionych, sporządzanie spisów zawartości teczek, sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt oraz protokołów brakowania zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji w celu prawidłowego obiegu
i przechowywania akt.

- Redagowanie i wytwarzanie pism oraz dokumentacji na polecenie Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w celu wsparcia ich w bieżącej pracy.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej

 • umiejętność obsługi komputera

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • komunikatywność

 • odpowiedzialność

 • samodzielność i rzetelność

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze obsługi kancelaryjno-biurowej

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 – tekst jednolity)

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji

 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur

 • umiejętność podejmowania decyzji

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
  w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w obszarze obsługi kancelaryjno-biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn.
  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 – tekst jednolity)

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 20.03.2018 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

Inne informacje:

Umowa na czas określony – zastępstwo.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- analiza ofert spełniających wymagania formalne,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2692,52 zł wynikające z mnożnika 1,4369 kwoty bazowej + dodatek stażowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.

 

2.KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE

poszukuje 1 kandydata/kandydatki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko

 

STARSZEGO TECHNIKA ZESPOŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
W WYDZIALE WSPOMAGAJĄCYM

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- nadzór nad ekonomicznym i oszczędnym gospodarowaniem sprzętem transportowym w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie;

- prowadzenie ewidencji pojazdów służbowych oraz dokumentacji z tym związanej tj. protokół przyjęcia z KSP, protokół przekazania użytkownikowi końcowemu;

- systematyczne przeprowadzanie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej pojazdów służbowych
w zakresie czystości, uszkodzeń oraz prawidłowego eksploatowania;

- koordynowanie i nadzór nad obsługą techniczną sprzętu transportowego KPP w Piasecznie oraz podległych jednostek organizacyjnych poprzez planowanie i uzgadnianie ze Stacją Obsługi Pojazdów KSP oraz stacjami „zewnętrznymi” terminów wykonywania obsługi technicznej pojazdów, obsług sezonowych, przeglądów gwarancyjnych, wymaganych wizyt serwisowo-kontrolnych, napraw powypadkowych i innych czynności techniczno-serwisowych pojazdów służbowych;

- nadzór nad terminowym doprowadzaniem pojazdów do stacji obsługi, warsztatów oraz nadzór nad wykonaniem: przeglądów sezonowych, obsługi technicznej, obsługi gwarancyjnej, serwisowo-kontrolnej, napraw oraz innych czynności serwisowych pojazdów służbowych pozostających na stanie KPP
w Piasecznie i jednostek podległych;

- przydzielanie kart flota na mycie i odkurzanie pojazdów służbowych, miesięczne rozliczanie kierujących z usługi mycia i odkurzania oraz terminowe przekazywanie rozliczeń do Wydziału Transportu KSP;

- wydawanie i comiesięczne rozliczanie kart pracy pojazdów służbowych;

- przydzielanie jednostkom kart „FLOTA”, rozliczanie kierujących z rachunków za pobrane paliwo
z kart „FLOTA”, kontrola zgodności ich treści, rodzaju pobranych paliw oraz terminowe przekazywanie ich do Wydziału Transportu KSP;

- sporządzanie protokołów szkód, prowadzenie rejestru szkód transportowych oraz bieżące monitorowanie ich realizacji w zakresie: ponadnormatywnego zużycia paliwa, szkód komunikacyjnych, szkód w sprzęcie transportowym;

- prowadzenie książek technicznych pojazdów służbowych ST-3;

- wydawanie zezwoleń dla funkcjonariuszy na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;

- sporządzanie wykazów sprzętu transportowego wyłączonego z eksploatacji i przesyłanie do Wydziału Transportu KSP;

- nadzór i kontrola terminowej wymiany ogumienia sezonowego oraz ewidencja przebiegu ogumienia
w „ST-3”pojazdu;

- kontrola prawidłowości dokumentowania pracy pojazdów w książkach kontroli pracy pojazdów oraz książce dyspozytora;

- sporządzanie dokumentacji przychodowej i rozchodowej dotyczącej zużycia paliwa i przejechanych kilometrów (MPiS);

- rozwożenie poczty i dokumentacji wytworzonej w KPP w Piasecznie do KSP i innych podmiotów
w zależności od potrzeb;

- przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentów ostatecznie zakończonych zgodnie
z przepisami.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;

 • prawo jazdy kat. B;

 • staż pracy 2 lata w administracji publicznej lub pracy biurowej;

 • obsługa komputera;

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

 • umiejętność komunikowania się;

 • umiejętność negocjacji;

 • pracy zespołowej;

 • współpracy;

 • interpretacji przepisów;

 • szybkiego działania i podejmowania decyzji;

 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe

 • 3 lata stażu pracy o podobnym charakterze;

 • obsługa komputera (systemu operacyjnego Windows, programów pakietu Microsoft Office);

 • obsługa poczty elektronicznej, Internet;

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 – tekst jednolity).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys i list motywacyjny;

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia średniego

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenia kandydata o nieskazaniu wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 • kopię dokumentów potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego 2 lata w administracji publicznej lub pracy biurowej (kopia świadectw pracy, zakresów obowiązków, zaświadczenie
  o zatrudnieniu itp.);

 • kopia prawa jazdy kat. B;

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego

- kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 – tekst jednolity);

- kopię dokumentów potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego 3 lata pracy o podobnym charakterze (kopia świadectw pracy, zakresów obowiązków, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.).

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 26.03.2018 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

(z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „oferta pracy st. technik ZAG/I/18”)

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys ora wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne
i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto 2651,67 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:
(22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.

 

js