Koordynacja działań zapobiegających podpaleniom - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Koordynacja działań zapobiegających podpaleniom

Data publikacji 09.03.2016

Wczorajsza debata społeczna w całości poświęcona była przeciwdziałaniu zagrożeniom pożarowym na terenie powiatu piaseczyńskiego. Ponad 2 800 pożarów, które miały miejsce w roku 2015 spowodowały między innymi podjęcie wspólnej decyzji o natychmiastowym powołaniu koordynatorów zajmujących się sprawami dotyczącymi tego zjawiska. Wspólna inicjatywa Policji, Nadleśnictwa i Straży Pożarnej i Samorządu ma służyć natychmiastowej i skutecznej reakcji zarówno na zaistniałe zdarzenia, jak i na zatrzymywanie osób podejrzewanych o dokonywanie podpale.

Z danych Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie przedstawionych podczas wczorajszej dyskusji przez st. kpt. Łukasza Darmofalskiego wynika, że to właśnie podpalenia są przyczyną większości pożarów, jakie powstają na łąkach i tzw. nieużytkach. W ubiegłym roku na terenie powiatu piaseczyńskiego odnotowano ich aż 918 (z łącznej liczby 2 864) Inne przyczyny powstałych pożarów to:

*palone w pobliżu lasu ogniska;

*niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu;

*niedogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów;

*przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania);

*iskry z pojazdów szynowych i innych;

Podczas Debaty reprezentujący Nadleśnictwo Chojnów Nadleśniczy Sławomir Mydłowski i Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony pożarowej i ochrony przyrody Pan Piotr Wojas poinformowali, że tylko w ubiegłym roku miało miejsce 149 pożarów, które swym zasięgiem objęły ponad 46 hektarów lasów!

Straż Pożarna, Nadleśnictwo, a także placówki szkolne podległe Starostwu Powiatowemu prowadzą dziania edukacyjno- profilaktyczne,  apelują o rozwagę podczas spacerów lub wypoczynku na łonie natury. Lecz jak przyznała reprezentująca Starostwo  Pani Katarzyna Paprocka- działania te nie przełożyły się niestety na zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

Dlatego podjęta z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie inspektora Roberta Kokoszki strategia powołania koordynatorów we wszystkich służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie została przyjęta, a jej wdrożenie nastąpi w trybie natychmiastowym.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Szcześniak oraz Nadleśniczy Sławomir Mydłowski omówili zagadnienia związane z technicznymi zabezpieczeniami terenów zagrożonych podpaleniami. Stosowana technika obserwacyjna, rejestrująca oraz łączność zostanie natychmiast wzmocniona, możliwe będzie również wykorzystanie dronów do obserwacji i rejestrowania osób i pojazdów znajdujących się w zagrożonym terenie.

Inspektor Robert Kokoszka przedstawił  plan działań wspólnych patroli w tym również policjantów pełniących służbę po cywilnemu. Ich zadaniem będzie zatrzymywanie osób podejrzewanych o dokonywanie podpaleń. A jak przypomniał z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł insp. Robert Chmielewski każdy obywatel ma prawo ująć sprawcę przestępstwa lub wykroczenia!

W spotkaniu oprócz w/w wymienionych osób udział wzięli Pani Agnieszka Pindelska- kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z-ca Komendanta PSP Pan  st.bryg. Mirosław Bosiek, Burmistrz Miasta i Gminy Góry Kalwarii Pan Dariusz Zieliński, naczelnik wydziału prewencji KPP w Piasecznie asp.szt. Robert Oleksiak oraz st.asp. Jarosław Dziuba- kierownik referatu patrolowo- interwencyjnego.

Pamiętajmy

Obecnie nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować duży pożar lasu, czy łąk stwarzający zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Aby uniknąć pożarów zwracamy się z apelem o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Wypalanie traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków jest w Polsce zabronione. Grozi za to kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – także kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Pożary spowodowane wypalaniem traw często przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Utrudniają oraz powodują zagrożenie na drogach, prowadząc do kolizji i wypadków.

Pożary nieużytków, z uwagi na charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę strażaków oraz ilość potrzebnego sprzętu do ugaszenia ognia. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

 

 Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za podpalenia, prosimy o natychmiastowy kontakt z policją.

js