Poszukujemy pracownika - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 14.04.2021

Komendanta Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/ki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko starszy referent (zastępstwo). Praca kancelaryjno- biurowa w wydziale dochodzeniowo- śledczym.

Miejsce pracy: 05-500 Piaseczno, ul. Kościelna 3

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • prowadzi dziennik korespondencyjny i inne dzienniki, rejestruje wpływ
  i obieg dokumentów w dziennikach korespondencyjnych, podawczych i innych rejestrach niezbędnych w pracy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

 • odbiera i nadaje pocztę zwykłą, resortową i prokuratorską

 • gromadzi i przechowuje sprawy ostatecznie zakończone zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, sporządza spisy zawartości teczek spraw ostatecznie załatwionych i spisy akt przekazanych do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie

 • rozlicza protokołami zdawczo-odbiorczymi funkcjonariuszy Policji i pracowników Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przenoszących się na inne stanowiska służbowe, zwalniających się ze służby lub rozwiązujących stosunek pracy

 • przedkłada Naczelnikowi Wydziału wykaz spraw niezałatwionych raz na rok,
  w uzasadnionych przypadkach raz na kwartał

 • prowadzi ewidencję i aktualizację aktów prawnych, zapoznaje funkcjonariuszy Policji
  i pracowników z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi

 • prowadzi rejestr imienno-rzeczowy oraz spraw przydzielonych policjantom/ pracownikom w formie elektronicznej

 • sporządza wykazy przesyłek w aplikacji Poczta Specjalna (e-poczta) i przekazuje do Zespołu Prezydialnego

 

Kogo poszukujemy

 

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji lub pracy biurowej

 • umiejętność obsługi komputera

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność

 • samodzielność i rzetelność

 • komunikatywność

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w danym obszarze

 • poświadczenie bezpieczeństwa „poufne”

 

Co oferujemy

 

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu-złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

 

 • praca biurowa

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • miejsce pracy usytuowane jest na trzecim piętrze

 • budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów

 • na trzecim piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

 

Dodatkowe informacje

 

 • Umowa o pracę na czas określony – w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

 • Oświadczenie podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty
  i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie).

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze
  3 465,91 zł wynikające z mnożnika 1,7057 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (47) 72-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.

 • Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania
  i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,

 • rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.

 

 

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego
  w wymiarze 1 roku w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w danym obszarze (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 27.04.2021 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.

 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane