Poszukujemy pracownika - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 04.11.2020

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie zatrudni pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce pracy to posterunek policji w Zalesiu Górnym.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W PIASECZNIE

poszukuje 1 kandydata/kandydatki

w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu na stanowisko

ROBOTNIK GOSPODARCZY

W POSTERUNKU POLICJI W ZALESIU GÓRNYM
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

 

 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Koralowych Dębów 25, 05-540 Zalesie Górne

 

Główne obowiązki:

 • zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach Posterunku;

 • zapewnienie ładu i porządku na terenie Posterunku;

 • utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych przed budynkiem obiektu, zimą odśnieżanie terenu przyległego do Posterunku, chodnika oraz bramy wjazdowej na parking przyległy do budynku Posterunku;

 • utrzymanie w czystości urządzeń biurowych;

 • utrzymanie w czystości tablic informacyjnych, napisów, znaków i oznaczeń informacyjnych oraz wycieranie gaśnic;

 • utrzymanie w czystości biurek wraz z ich konserwacją (nabłyszczanie);

 • trzepanie i usuwanie zanieczyszczeń z wycieraczek;

 • dbanie o rozmieszczenie pojemników na śmieci na terenie obiektu Posterunku, wymiana worków w koszach, uzupełnianie dozowników i papieru toaletowego oraz ręczników papierowych w łazienkach;

 • mycie okien w zależności od potrzeb;

 • utrzymanie we właściwym stanie roślinności w budynku;

 • przestrzeganie ustalonych zasad organizacji i dyscypliny pracy na terenie Posterunku Policji w Zalesiu Górnym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie podstawowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność

 • rzetelność

 • samodzielność

 • dyskrecja

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie zasadnicze

 • praca na podobnym stanowisku

 • poświadczenie bezpieczeństwa „poufne”

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających pracę o podobnym charakterze (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy przesłać do 24.11.2020 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej.

 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.

 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

 

 

 

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1 246,45 zł + 7,34 % premii regulaminowej + dodatek stażowy (max do 20%).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (47) 72-45-288 w godz. 7.00 – 15.00.