Aktualności

Zespół zadaniowy - Koordynacja współpracy na rzecz bezpieczeństwa powiatowego

Data publikacji 04.09.2020

Już po raz trzeci w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zebrał się zespół zadaniowy. Przedstawiciele policji, straży gminnych oraz samorządu z całego powiatu koordynują wspólne działania na rzecz przestrzegania porządku publicznego.

Zespół zadaniowy został zainicjowany w czerwcu tego roku przez Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podinsp. Pawła Krauz. Celem jest wypracowanie najlepszych mechanizmów wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Szybkiej reakcji na zdarzenia, ujawniania miejsc niebezpiecznych, oraz właściwego przepływu informacji i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi służbami i władzami samorządowymi.

W ostatnim spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno udział wzięli Komendant Powiatowy Policji podinsp. Paweł Krauz oraz jego zastępcy nadkom. Rafał Pałdyna oraz nadkom. Piotr Jabłoński. Byli przedstawiciele komisariatów i posterunków oraz komendanci straży gminnych. Obecni byli także reprezentanci samorządu, w tym Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Pani Hanna Kułakowska -Michalak.

Jednym z głównych tematów poruszanych przez Panią Burmistrz była realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Wskazane zostały liczne nieprawidłowości i wykroczenia do jakich dochodzi pod szkołami w Józefosławiu, czy w Piasecznie na alei Kasztanów. Nagminnie dochodzi tu łamania przepisów ruchu drogowego przez rodziców dowożących dzieci do szkoły.

Policjanci i Straż Gminna z Piaseczna apelują właśnie do rodziców o przestrzeganie prawa, i dawania dzieciom dobrego przykładu. Wobec osób niestosujących się będą wyciągane konsekwencje karne. Jednocześnie zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia pod wytypowanymi szkołami działań prewencyjnych.

 

 

nadkom. Jarosław Sawicki