Poszukujemy pracownika - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 29.10.2019

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/ki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko starszy referent w wydziale kryminalnym.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE

poszukuje 1 kandydata/kandydatki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko

STARSZY REFERENT

W WYDZIALE KRYMINALNYM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

do spraw poszukiwań osób zaginionych oraz ukrywających się przed organami ścigania
i wymiarem sprawiedliwości

 

Warunki pracy:

 • praca biurowa

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • miejsce pracy usytuowane jest na trzecim piętrze

 • budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów

 • na trzecim piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Zakres zadań:

 • prowadzenie ewidencji osób poszukiwanych w prowadzonych rejestrach

 • prowadzenie czynności sprawdzających i rejestrację podstaw poszukiwań w policyjnych oraz poza policyjnych bazach informatycznych

 • bieżące przekazywanie policjantom ustalone nowe adresy i kontakty osób poszukiwanych

 • chronologiczne gromadzenie i bieżące analizowanie posiadanych materiałów oraz planowanie w oparciu o nie dalsze czynności

 • redagowanie i wytwarzanie pism oraz dokumentacji z własnych ustaleń, prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi za pośrednictwem Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 • przekazywanie komunikatów i informacji policjantom Wydziału Kryminalnego oraz innym komórkom organizacyjnym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie i jednostek Policji

 • terminowe udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania o stanie poszukiwań

 • po merytorycznym zakończeniu poszukiwań, niezwłocznie wyrejestrowywanie podstawy poszukiwań, przekazywanie informacji zainteresowanym podmiotom, uzupełnianie materiałów i po akceptacji Naczelnika Wydziału Kryminalnego przekazywanie dokumentacji w celu złożenia do archiwum

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji lub pracy biurowej

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność

 • samodzielność i rzetelność

 • komunikatywność

 • zdolności organizacyjne

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w danym obszarze (poszukiwań)

 • zdolności analitycznego myślenia

 • operatywność

 • umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych

 • poświadczenie bezpieczeństwa „tajne”

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego
  w wymiarze 1 roku w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
  w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w danym obszarze poszukiwań (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu itp.)

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 12.11.2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeprowadzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.

 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,

 • rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2930,62 zł wynikające z mnożnika 1,5288 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.

 

nadkom. Jarosław Sawicki