Poszukujemy pracownika do prowadzenia policyjnego archiwum - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy pracownika do prowadzenia policyjnego archiwum

Data publikacji 02.11.2018

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie zatrudni kandydata/kandydatkę na stanowisko starszego referenta do spraw: prowadzenia składnicy akt w pełnym wymiarze czasu pracy do Zespołu Prezydialnego Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

ZAKRES ZADAŃ

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie,

 • gromadzenie dokumentacji powstałej w jednostce w celu jej klasyfikacji i kwalifikacji,

 • wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Składnicy Akt w celu dokonania jej brakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • współpraca z organami kontroli, administracji państwowej, organami ścigania
  i wymiarem sprawiedliwości, urzędami centralnymi, organami terenowej administracji rządowej i innymi uprawnionymi podmiotami w celu udostępnienia dokumentacji archiwalnej przechowywanej w Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie,

 • przeprowadzanie skontrum zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu sprawdzenia stanu zasobu archiwalnego poprzez porównanie zapisów ewidencyjnych z faktycznym stanem akt archiwalnych,

 • wspomaganie prac archiwalnych w jednostkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w celu prawidłowości funkcjonowania, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu archiwizacji,

 • dbanie o prawidłowe przechowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w celu właściwego jej zabezpieczenia,

 • opracowywanie analiz, sprawozdań w celu dostarczenia informacji jednostce nadrzędnej dotyczącej funkcjonowania Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji lub pracy biurowej

 • umiejętność pracy na komputerze

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • umiejętność interpretacji przepisów

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • komunikatywność

 • odpowiedzialność

 • dokładność

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w danym obszarze prowadzenie składnicy akt/archiwum

 • szkolenie z zakresu archiwizacji

 • poświadczenie bezpieczeństwa „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

 • znajomość funkcjonowania jednostki Policji

 • prawo jazdy kat. B

 • odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • kopie dokumentu potwierdzającego szkolenie z zakresu archiwizacji

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 15 listopada 2018 r.

 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3
  05-500 Piaseczno

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeprowadzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno. Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) oraz nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji
i procedur wewnętrznych.

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie). Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego
i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2507,20 zł wynikające z mnożnika 1,3380 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.