Poszukiwany technik do zespołu informatyki - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwany technik do zespołu informatyki

Data publikacji 12.06.2018

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE poszukuje 1 kandydata/kandydatki na stanowisko TECHNIKA w pełnym wymiarze czasu pracy DO ZESPOŁU INFORMATYKI WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

Zakres zadań:

Zapewnienie sprawności działania oraz nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń i systemów łączności, informatyki, technik multimedialnych oraz rejestratorów rozmów w jednostce oraz jednostkach podległych.

Udzielanie wsparcia bieżącego teleinformatycznego i technicznego użytkowników końcowych systemów teleinformatycznych.

Na bieżąco rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych systemów oraz podejmowanie działań naprawczych, serwisowych sprzętu i urządzeń łączności i informatyki w granicach możliwości technicznych.

Wykonywanie, zabezpieczanie i archiwizacja kopii rejestrowanych rozmów.

Wykonywanie zadań lokalnego administratora technicznego systemów teleinformatycznych.

Zapewnianie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych jednostki.

Utrzymanie porządku w pomieszczeniach technicznych teleinformatyki jednostki.

Nadzór i kontrola nad sprawnoścą systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni, monitoringu wizyjnego ochrony obiektów, PDOZ i kontroli dostępu.

Współpraca z właściwymi komórkami merytorycznymi WTI KSP.

Nadzór i współpraca z operatorami publicznymi, serwisami zewnętrznymi w zakresie prac wykonywanych na potrzeby systemów łączności, informatyki, zasilania i klimatyzacji.

Planowanie, ustalanie potrzeb, magazynowanie i zaopatrywanie stanowisk w sprzęt i materiały łączności i informatyki we współpracy z WTI.

Prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej, ustalanie potrzeb, zamawianie, realizacja dostaw materiałów eksploatacyjnych teleinformatyki.

Obsługa sieci kablowo-przewodowej na potrzeby eksploatowanych systemów łączności i informatyki.

Branie udziału w pracach wdrożeniowych nowych systemów oraz szkoleniach przeprowadzanych przez Wydział Teleinformatyki.

Wykonywanie innych czynności w zakresie teleinformatyki i technik multimedialnych wynikających z bieżących i zaistniałych okoliczności.

Prowadzenie ewidencji przychodowo-rozchodowej sprzętu łączności, ochrony technicznej, monitoringu, sporządzanie dokumentów przyjęcia/przekazania sprzętu.

Rozliczanie ze sprzętu łączności policjantów/pracowników przenoszonych/zwalnianych (karty obiegowe).

Przyjmowanie do naprawy sprzętu łączności i informatyki, przekazywanie do naprawy (KSP), uzgadnianie terminów i stałe monitorowanie terminów napraw i odbioru sprzętu.

Organizowanie, koordynowanie procesu wybrakowania sprzętu łączności.

Prowadzenie postępowania szkodowego w zakresie sprzętu łączności i informatyki.

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie średnie

obsługa komputera i innych urządzeń biurowych

umiejętność pracy zespołowej

umiejętność organizacji pracy własnej

odpowiedzialność

komunikatywność

prawo jazdy kat. B

 

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe

doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym

znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji

umiejętność działania w sytuacjach stresowych

umiejętność interpretacji przepisów

umiejętność wykorzystania systemów informatycznych

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

życiorys/CV i list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopia prawa jazdy

poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 28 czerwca 2018 r. na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeprowadzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy poza służbą cywilną

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Okres przechowywania danych: zgodnie z przepisami archiwalnymi prawa krajowego

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- analiza ofert spełniających wymagania formalne,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.