Praca - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Praca

Data publikacji 12.06.2018

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE poszukuje 1 kandydata/kandydatki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko STARSZEGO INSPEKTORA W ZESPOLE INFORMATYKI WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

Zakres zadań:

- sprawowanie nadzoru i koordynacja realizacji zadań przewidzianych dla Zespołu Informatyki oraz sprawowanie bezpośredniego nadzóru nad dokumentacją objętą rejestracją procesową w celu zapewnienia terminowej, rzetelnej, kompletnej realizacji zadań,

- sprawowanie nadzoru nad jakością, terminowością, kompletnością danych wprowadzanych, modyfikowanych do policyjnych i pozapolicyjnych baz danych celem zapewnienia wymaganej jakości danych w KSIP,

- nadzór i koordynacja realizacji zadań związanych z zapewnieniem niezakłóconego działania systemów informatycznych i łącznościowych w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie i jednostkach podległych w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatyczno-łącznościowych,

- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem gospodarki przychodowo-rozchodowej sprzętu informatyki i łączności (prowadzeniem ewidencji, procesem: powierzenia mienia, wprowadzania danych do SWOP GM (Gospodarka Materiałowa) i ŚT (Środki Trwałe), inwentaryzacji, postępowań szkodowych, wybrakowania) w celu zapewnienia rozliczenia się z powierzonego mienia,

- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji uprawnień/upoważnień, terminowych ich nadawaniem i odwoływaniem w celu realizacji procedur kontroli dostępu i bezpieczeństwa,

- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań administratora informatyki i lokalnego administratora technicznego systemów informatycznych w celu utrzymania ciągłości działania systemów,

- koordynacja naprawy, przeglądów oraz konserwacji sprzętu informatycznego i łączności w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania.

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie średnie,

doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji lub pracy biurowej,

umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

umiejętność wykorzystania systemów informatycznych,

umiejętność wykorzystania baz danych,

umiejętność obsługi poczty elektronicznej,

umiejętność interpretacji przepisów,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność organizacji pracy własnej,

kreatywność,

komunikatywność,

odpowiedzialność,

prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe informatyczne,

doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym oraz koordynacji zadań,

znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji,

umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

zdolności analitycznego myślenia,

poświadczenie bezpieczeństwa „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.),

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

życiorys/CV i list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie zawodowego 1 rok w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopia prawa jazdy kat. B.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowegow zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym oraz koordynacji zadań (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.),

kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn.5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 26.06.2018 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeprowadzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- analiza ofert spełniających wymagania formalne,

- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2881,78 zł wynikające z mnożnika 1,5379 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.