Poszukujemy informatyka - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy informatyka

Data publikacji 14.05.2018

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/ki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko Starszego Inspektora Zespołu Informatyki Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- nadzór nad prawidłową obsługą informatyczną, łącznościową oraz wprowadzaniem danych do KSIP,

- zapewnienie sprawności działania oraz nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń i systemów łączności, informatyki, technik multimedialnych oraz rejestratorów rozmów w jednostce oraz jednostkach podległych,

- udzieleniu wsparcia bieżącego teleinformatycznego i technicznego użytkowników końcowych systemów teleinformatycznych,

- rozwiązywanie na bieżąco problemów użytkowników końcowych systemów oraz podejmowanie działań naprawczych, serwisowych sprzętu i urządzeń łączności i informatyki w granicach możliwości technicznych,

- wykonywanie, zabezpieczanie i archiwizacja kopii rejestrowanych rozmów,

- wykonywanie zadań lokalnego administratora technicznego systemów teleinformatycznych,

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych jednostki,

- utrzymanie porządku w pomieszczeniach technicznych teleinformatyki jednostki,

- nadzór i kontrola sprawności systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni, monitoringu wizyjnego ochrony obiektów, PDOZ i kontroli dostępu,

- wdrażanie nowych aplikacji zapewniających informatyczne wsparcie wykonywanych zadań KPP w Piasecznie,

- nadzór nad prowadzeniem ewidencji sprzętu i wyposażenia w zakresie łączności i informatyki,

- nadzór nad procesem wybrakowania sprzętu łączności i informatyki,

- zamówienie i zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne użytkowane sprzęty informatyki,

- nadzór nad nadawaniem i weryfikacją uprawnień,

- prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie sprzętu łączności i informatyki,

- wprowadzanie danych (formularzy, kart, orzeczeń, decyzji, wyroków, postanowień), rejestracja w systemie KSIP oraz sprawdzanie i udzielanie informacji w oparciu o policyjne i poza policyjne bazy danych,

- weryfikowanie rejestracji wprowadzanych do KSIP, danych na formularzach o przestępstwie, przestępcach, wykroczeniach itp.,

- sprawdzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania w oparciu o prowadzone zbiory i posiadane programy użytkowe KSIP, POBYT, rejestracja decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP,

- typowanie zdarzeń podobnych, przestępstw i przestępcach do celów rozpoznania policyjnego oraz typowanie zdarzeń, dokumentów i pojazdów po niepełnych danych,

- nadzorowanie i realizacja zadań z zakresu archiwizacji dokumentów,

- utrzymanie i obsługiwanie sieci kablowo-przewodowej na potrzeby eksploatowanych systemów łączności i informatyki,

- branie udziału w pracach wdrożeniowych nowych systemów oraz szkoleniach przeprowadzanych przez Wydział Teleinformatyki,

- nadzorowanie i współpraca z operatorami publicznymi, serwisami zewnętrznymi w zakresie prac wykonywanych na potrzeby systemów łączności, informatyki, zasilania i klimatyzacji,

- wykonywanie innych czynności w zakresie teleinformatyki i technik multimedialnych wynikających z bieżących i zaistniałych okoliczności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji lub pracy biurowej,

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych,

 • umiejętność wykorzystania baz danych,

 • umiejętność obsługi poczty elektronicznej,

 • umiejętność interpretacji przepisów,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność organizacji pracy własnej,

 • kreatywność,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym oraz koordynacji zadań,

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji,

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

 • zdolności analitycznego myślenia,

 • poświadczenie bezpieczeństwa „poufne”.

 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie zawodowego 1 rok w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadznie postępowania sparwdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
  w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym i koordynacji zadań (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.).

 • kopia dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymagania dodadkowego w zakresie wykształcenia

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn.
  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.).

 • kopia prawa jazdy kat. B

Dokumenty należy przesłać do dnia 28.05.2018 r. na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- analiza ofert spełniających wymagania formalne,

- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2881,78 zł wynikające z mnożnika 1,5379 kwoty bazowej + dodatek stażowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.