Poszukiwany technik do zespołu informatyki - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukiwany technik do zespołu informatyki

Data publikacji 05.04.2018

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje 1 kandydata/kandydatki na stanowisko technika do zespołu informatyki wydziału wspomagającego.

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE

poszukuje 1 kandydata/kandydatki na stanowisko

TECHNIKA w pełnym wymiarze czasu pracy

DO ZESPOŁU INFORMATYKI WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

 

Warunki pracy:

- oświetlenie naturalne i sztuczne

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

- miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze

- budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów

- na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

- brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

- w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Zakres zadań:

 1. Zapewnienie sprawności działania oraz nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń i systemów łączności, informatyki, technik multimedialnych oraz rejestratorów rozmów w jednostce oraz jednostkach podległych.

 2. Udzielanie wsparcia bieżącego teleinformatycznego i technicznego użytkowników końcowych systemów teleinformatycznych.

 3. Na bieżąco rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych systemów oraz podejmowanie działań naprawczych, serwisowych sprzętu i urządzeń łączności i informatyki w granicach możliwości technicznych.

 4. Wykonywanie, zabezpieczanie i archiwizacja kopii rejestrowanych rozmów.

 5. Wykonywanie zadań lokalnego administratora technicznego systemów teleinformatycznych.

 6. Zapewnianie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych jednostki.

 7. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach technicznych teleinformatyki jednostki.

 8. Nadzór i kontrola nad sprawnoścą systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni, monitoringu wizyjnego ochrony obiektów, PDOZ i kontroli dostępu.

 9. Współpraca z właściwymi komórkami merytorycznymi WTI KSP.

 10. Nadzór i współpraca z operatorami publicznymi, serwisami zewnętrznymi w zakresie prac wykonywanych na potrzeby systemów łączności, informatyki, zasilania i klimatyzacji.

 11. Planowanie, ustalanie potrzeb, magazynowanie i zaopatrywanie stanowisk w sprzęt i materiały łączności i informatyki we współpracy z WTI.

 12. Prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej, ustalanie potrzeb, zamawianie, realizacja dostaw materiałów eksploatacyjnych teleinformatyki.

 13. Obsługa sieci kablowo-przewodowej na potrzeby eksploatowanych systemów łączności i informatyki.

 14. Branie udziału w pracach wdrożeniowych nowych systemów oraz szkoleniach przeprowadzanych przez Wydział Teleinformatyki.

 15. Wykonywanie innych czynności w zakresie teleinformatyki i technik multimedialnych wynikających
  z bieżących i zaistniałych okoliczności.

 16. Prowadzenie ewidencji przychodowo-rozchodowej sprzętu łączności, ochrony technicznej, monitoringu, sporządzanie dokumentów przyjęcia/przekazania sprzętu.

 17. Rozliczanie ze sprzętu łączności policjantów/pracowników przenoszonych/zwalnianych (karty obiegowe).

 18. Przyjmowanie do naprawy sprzętu łączności i informatyki, przekazywanie do naprawy (KSP), uzgadnianie terminów i stałe monitorowanie terminów napraw i odbioru sprzętu.

 19. Organizowanie, koordynowanie procesu wybrakowania sprzętu łączności.

 20. Prowadzenie postępowania szkodowego w zakresie sprzętu łączności i informatyki.

 21. Wprowadzanie danych (m. in. meldunki, karty informacyjne, decyzje, orzeczenia, postanowienia), rejestracja w systemie KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej) oraz sprawdzanie i udzielanie informacji w oparciu o policyjne i pozapolicyjne bazy danych.

 22. Weryfikowanie danych na meldunkach o przestępstwie, przestępcach, wykroczeniach pod kątem prawidłowości zapisów, modyfikowanie zauważonych błędów, uzupełnianie brakujących informacji
  w granicach obowiązujących przepisów.

 23. Typowanie zdarzeń podobnych i przestępców dla celów rozpoznania policyjnego oraz typowanie pojazdów po niepełnych danych.

 24. Wykonywanie czynności zleconych przez inne komórki organizacyjne – sprawdzenia w CEL, CEK, CEP, REGON, Noe.NET, KRS.

 25. Typowanie zdarzeń odpowiadających sposobowi działania sprawcy przestępstw.

 26. Archiwizowanie danych informatycznych.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;

 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych;

 • umiejętność pracy zespołowej;

 • umiejętność organizacji pracy własnej;

 • odpowiedzialność;

 • komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;

 • staż pracy powyżej 1 roku w obszarze informatyczno-łącznościowym;

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji;

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;

 • umiejętność interpretacji przepisów;

 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych.

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 412 – tekst jednolity)

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowegow zakresie stażu pracy tj. 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 – tekst jednolity)

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 18.04.2018 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne
i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- analiza ofert spełniających wymagania formalne,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie 2242,66 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.