Poszukujemy pracownika - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 02.02.2018

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/ki na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE

 

 poszukuje 1 kandydata /ki/ w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko
 
ZASTĘPCA NACZENIKA WYDZIAŁU

ds. koordynacji i nadzoru zadań realizowanych przez Zespół Administracyjno- Gospodarczy i Prezydialny Wydziału Wspomagającego
 
W WYDZIALE WSPOMAGAJACYM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- wspomaganie Naczelnika Wydziału Wspomagającego w zarządzaniu i nadzorze nad realizacją zadań oraz pracą poszczególnych pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania Wydziału Wspomagającego,

- planowanie, organizowanie, nadzór nad ustalaniem hierarchii wykonywanych zadań przez pracowników Zespołu Administracyjno-Gospdarczego i Zespołu Prezydialnego Wydziału Wspomagającego w celu uwzględnienia ich ważności, sposobu i terminu realizacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi policjantów
i pracowników w wymienionym zakresie,

- sporządzanie kart opisu stanowisk pracy, zakresów czynności oraz ocen okresowych i pierwszych pracowników Zespołu Administracyjno-Gospdarczego i Zespołu Prezydialnego Wydziału Wspomagającego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie wniosków awansowych, finansowych o zmianę składników uposażenia, wyróżnienia lub ukarania celem podnoszenia jakości i efektywności pracy pracowników oraz zwiększenia poziomu motywacji,

- sprawowanie funkcji administratora merytorycznego i administratora organizacyjnego dla systemu PUE MANDATY.MF.GOV.PL w celu prawidłowości działania aplikacji oraz nadzoru nad realizacją zadań w aplikacji PAP (Pakiet Aplikacji Policyjnych) w zakresie działania ww. w celu prawidłowości dokonywania rejestracji,

- współpraca z lokalnym administratorem merytorycznym Podsystemu Środki Trwałe/Gospodarka Materiałowa (SWOP), zapoznawanie z dokumentacją SWOP Podsystemu ŚT/GM, nadzór nad realizacją zadań przez koordynatorów poszczególnych modułów SWOP w celu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prawidłowej eksploatacji systemu,

- sprawowanie nadzoru nad terminowym wykonywaniem badań okresowych, kontrolnych i wstępnych pracowników Zespołu Administracyjno-Gospodarczego i Zespołu Prezydialnego Wydziału Wspomagającego
w celu ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku oraz ustalanie indywidualnego programu rozwoju zawodowego w służbie cywilnej w celu podniesienia kwalifikacji pracowników ww. zespołów,

- prowadzenie rejestru faktur i rachunków związanych z Funduszem Reprezentacyjnym Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie w celu bieżącej kontroli wydatków,

- sporządzanie projektów porozumień, umów darowizn oraz wniosków o wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny, prowadzenie rejestru zawartych porozumień i umów w celu nadzoru, wykorzystania i rozliczenia środków z zawartych umów i porozumień.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze nadzoru nad pracownikami lub powyżej 4 lata w administracji

 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

 • umiejętność kierowania zespołem

 • umiejętność rozwiązywania problemów interpersonalnych

 • umiejętność podejmowania decyzji

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

 • komunikatywność

 • dyskrecja

 • lojalność

 • dyscyplina

 • dokładność

 • odpowiedzialność

 • dyspozycyjność

 • znajomość ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych

 • znajomość przepisów prawa pracy

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku na stanowisku kierowniczym w administracji

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji

 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie zawodowego powyżej 1 roku
  w obszarze nadzoru nad pracownikami lub powyżej 4 lata w administracji (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. powyżej 1 roku doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.).

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.).

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 19.02.2018 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Aplikacje nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Dokumenty w tym oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert

- weryfikacja wiedzy

- rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.071,04 zł wynikające z mnożnika 1,6389 kwoty bazowej + dodatek stażowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288.