Poszukujemy pracownika - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 15.01.2018

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw: weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Piaseczno

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno

WARUNKI PRACY

- naturalne i sztuczne oświetlenie,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

- miejsce pracy, w którym realizowane są zadania usytuowane jest na pierwszym piętrze,
- budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów,

- na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarnohigienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,

- brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

- w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 • Prowadzenie weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania niejawnych sieci i systemów ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji w celu nadzoru nad prawidłowym działaniem stanowisk dostępowych.

 • Branie udziału w opracowaniu dla nowo uruchomionego lub modyfikowanego stanowiska dostępowego formularza "Opis Stanowiska Dostępowego Systemu" w celu uzyskania akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego wydanego przez ABW.

 • Współpraca z Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego KGP, KSP w celu wdrożenia ich zaleceń w zakresie funkcjonowania systemu.

 • Branie udziału w procesie zarządzania ryzykiem i szacowaniu ryzyka oraz
  w audytach, testach bezpieczeństwa w celu wyznaczenia miary ryzyka dla danego zasobu.

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu na poziomie jednostki w celu przeszkolenia administratorów i kandydatów na administratorów systemów.

 • Analiza logów systemowych w celu kontroli użytkowników systemów.

 • Prowadzenie "Dziennika Pracy Lokalnego Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego" w celu udokumentowania wykonywanych zadań w poszczególnych systemach.

 • Zastępowanie Kierownika Kancelarii Tajnej oraz pełnienie funkcji Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu zapewnienia ciągłości pracy Kancelarii Tajnej oraz wsparcia funkcji ABI.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi systemów informatycznych lub 4 lata pracy w administracji publicznej

 • Znajomość ustawy o Policji

 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej

 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

 • Umiejętność obsługi komputera

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Organizacja pracy własnej

 • Umiejętność komunikowania się

 • Samodzielność i rzetelność

 • Odpowiedzialność

 • Odporność na stres

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu teleinformatyki lub bezpieczeństwa wewnętrznego

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze obsługi systemów informatycznych lub 4 lata pracy w administracji publicznej

 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

 • Znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji

 • Znajomość przepisów i procedur o ochronie informacji niejawnych

 • Umiejętność interpretacji przepisów

 • Umiejętność sporządzania dokumentacji

 • Znajomość funkcjonowania sieci teleinformatycznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
  w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
  w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Kopia dokumentu potwierdzająca ukończenie szkolenia specjalistycznego
  z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sparwdzającego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 stycznia 2018 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3
  05-500 Piaseczno

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Aplikacje niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Dokumenty w tym oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2810,76 zł wynikające z mnożnika 1,5 + dodatek stażowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288.