Zatrudnimy informatyka - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Zatrudnimy informatyka

Data publikacji 28.03.2017

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/ki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku starszego inspektora w zespole informatyki wydziału wspomagającego.

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej  na tym stanowisku  będzie należało:

- nadzór nad prawidłową obsługą informatyczną, łącznościową oraz wprowadzaniem danych do KSIP,

- zapewnienie sprawności działania oraz nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń
i systemów łączności, informatyki, technik multimedialnych oraz rejestratorów rozmów w jednostce oraz jednostkach podległych,

- udzieleniu wsparcia bieżącego teleinformatycznego i technicznego użytkowników końcowych systemów teleinformatycznych,

- rozwiązywanie na bieżąco problemów użytkowników końcowych systemów oraz podejmowanie działań naprawczych, serwisowych sprzętu i urządzeń łączności i informatyki w granicach możliwości technicznych,

- wykonywanie, zabezpieczanie i archiwizacja kopii rejestrowanych rozmów,

- wykonywanie zadań lokalnego administratora technicznego systemów teleinformatycznych,

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych jednostki,

- utrzymanie porządku w pomieszczeniach technicznych teleinformatyki jednostki,

- nadzór i kontrola sprawności systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni, monitoringu wizyjnego ochrony obiektów PDOZ i kontroli dostępu,

- wdrażanie nowych aplikacji zapewniających informatyczne wsparcie wykonywanych zadań KPP
w Piasecznie,

- nadzór nad prowadzeniem ewidencji sprzętu i wyposażenia w zakresie łączności i informatyki,

- nadzór nad procesem wybrakowania sprzętu łączności i informatyki,

- zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do użytkowego sprzętu informatyki,

- nadzór nad nadawaniem i weryfikacją uprawnień,

- prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie sprzętu łączności i informatyki,

- wprowadzanie danych (formularzy, kart, orzeczeń, decyzji, wyroków, postanowień), rejestracja
w systemie KSIP oraz sprawdzanie i udzielanie informacji w oparciu o policyjne i poza policyjne bazy danych,

- weryfikowanie rejestracji wprowadzanych do KSIP, danych na formularzach o przestępstwie, przestępcach, wykroczeniach itp.,

- sprawdzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania w oparciu o prowadzone zbiory i posiadane programy użytkowe KSIP, POBYT, rejestracja decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP,

- typowanie zdarzeń podobnych, przestępstw i przestępcach do celów rozpoznania policyjnego oraz typowanie zdarzeń, dokumentów i pojazdów po niepełnych danych,

- nadzorowanie i realizacja zadań z zakresu archiwizacji dokumentów,

- utrzymanie i obsługiwanie sieci kablowo-przewodowej na potrzeby eksploatowanych systemów łączności
i informatyki,

- branie udziału w pracach wdrożeniowych nowych systemów oraz szkoleniach przeprowadzanych przez Wydział Teleinformatyki,

- nadzorowanie i współpraca z operatorami publicznymi, serwisami zewnętrznymi w zakresie prac wykonywanych na potrzeby systemów łączności, informatyki, zasilania i klimatyzacji,

 - wykonywanie innych czynności w zakresie teleinformatyki i technik multimedialnych wynikających
z bieżących i zaistniałych okoliczności.       

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie,
 • staż pracy 1 rok w administracji lub pracy biurowej,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych,
 • umiejętność wykorzystania baz danych,
 • umiejętność obsługi poczty elektronicznej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • staż pracy 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym oraz koordynacji zadań,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • poświadczenie bezpieczeństwa „poufne”.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    

rekrutacji,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • świadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku stażu pracy w administracji lub pracy biurowej oraz 1 roku w obszarze informatyczno-łącznościowym i koordynacji zadań (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.).

 

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 15.04.2017 r. na adres:

                        Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

                        ul. Kościelna 3

                        05-500 Piaseczno

 

Inne informacje:

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. Aplikacje nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Dokumenty w tym oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans 
i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288.