Poszukujemy Pracownika - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy Pracownika

Data publikacji 31.08.2016

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata /ki/ w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko Straszy Referent w wydziale prewencji Komendy Powiatowej w Piasecznie.

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej  na tym stanowisku  będzie należało:

 • aktualizacja dokumentacji alarmowej KPP w Piasecznie w celu utrzymania gotowości alarmowej funkcjonariuszy i pracowników Policji,
 • współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w celu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnego uzupełnienia rezerwami osobowymi KPP w Piasecznie podlegających militaryzacji oraz reklamowaniu funkcjonariuszy z obowiązku czynnej służby wojskowej,
 • realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów (sprzęt ppoż., instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego), przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie ochrony ppoż., opracowywanie i uaktualnianie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., opracowywanie i uaktualnianie regulaminu ochrony ppoż., prowadzenie działalności propagandowej w zakresie ochrony ppoż. oraz szkoleń wstępnych dla pracowników nowo przyjętych do pracy/służby,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się Zarządzaniem Kryzysowym, sprawami obronnymi w Urzędach Gmin i Powiatu w celu planowania, uzgadniania, współdziałania w zakresie użycia sił i środków,
 • zajmowanie się planowaniem ochronnym obiektów KPP w Piasecznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w nich przebywających,
 • zajmowanie się planowaniem działań KPP w warunkach katastrof i awarii technicznych oraz innych katastrof w celu przygotowania zbioru dokumentów określających zadania, obowiązki i organizację działań struktur organizacyjnych Komedy,
 • zajmowanie się planowaniem działań KPP w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa oraz wojny    w celu przygotowania zbioru dokumentów określających zadania, obowiązki i organizację działań struktur organizacyjnych Komedy,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych SWOP i SESPol.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • operatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe lub tytuł zawodowy technik pożarnictwa
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze mobilizacyjno-obronnym i alarmowym lub ppoż.
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność działania pod presją czasu
 • egzekwowanie przepisów
 • analizy i wnioskowania
 • prawo jazdy kat. B
 • szkolenie instruktorów ochrony przeciwpożarowej
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca ukończenie szkolenia instruktorów ochrony ppoż.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 12 września 2016 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3
  05-500 Piaseczno

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych      w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. Aplikacje nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Dokumenty w tym oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru.
Techniki i metody selekcji wykorzystywane w naborze:
- weryfikacja formalna ofert
- sprawdzian wiedzy/ umiejętności w przypadku dużej ilości ofert
- rozmowa kwalifikacyjna (obligatoryjnie).
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288.