Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 20.01.2021

Głównym celem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. W ramach realizacji założeń Programu Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie powiatu piaseczyńskiego i województwa mazowieckiego.

Zatwierdzony w kwietniu br. Uchwałą Rady Ministrów Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, oprócz celu głównego wyznacza cztery priorytetowe obszary do realizacji, są to:
1. Profilaktyka i edukacja społeczna
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do urazów fizycznych ofiary ale także do zaburzeń funkcjonowania jednostki - ofiary, a nawet podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie często pod wpływem silnych emocji i stresu nie wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji w której się znalazły.

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

Dlatego też kierując się chęcią pomocy takim osobom Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie udostępnia poniżej adresy zawierające bazę danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie powiatu piaseczyńskiego i województwa mazowieckiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 40 (42 do 45)
fax 22 756 62 41
email: k.wojnarowska@pcprpiaseczno.pl

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Słoneczna 12

tel. 22 756 43 62, 756 46 88, fax wew. 13
email: pzpow@pzpow.pl

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.
W skład PZPOW wchodzą 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, mieszczące się:
- w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12, 
- w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Z. Sajny 2A - grupa usamodzielnienia dla młodzieży od 16 roku życia.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. W. Gąsiorowskiego 3

05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 22 757 68 20
tel. 22 736 31 21

poik.konstancin@gmail.com

Głównym zadaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzys:
• ofiar przemocy fizycznej i psychicznej,
• osób z problemami w szkole i w pracy, dotkniętych gwałtowną niekorzystną zmianą,
• osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń, żyjących w stanie przewlekłego stresu,
• rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi.

Podstawową zasadą funkcjonowania ośrodka jest partnerstwo między pomagającymi a potrzebującymi, które prowadzi do osiągnięcia sukcesu: zredukowania lub rozwiązania problemu i odzyskania samodzielnego funkcjonowania.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką otwartą. Przyjmuje wszystkie osoby doświadczające kryzysu w możliwie najszybszym czasie, bez skierowania oraz bez wymogu posiadania ubezpieczenia. Zapewnia nieodpłatną, kompleksową pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w różnego typu sytuacjach kryzysowych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej powołany został na mocy Uchwały Nr XXX/4/05 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2005 r.

W Województwie Mazowieckim funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Adres Ośrodka:
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
tel. 022 823 96-64

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: www.pokrzywdzeni.gov.pl

W Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem można uzyskać nieodpłatnie: poradę prawna, pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej, pomoc opiekuna pokrzywdzonego, informacje o innych formach pomocy udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

wyk.mat. ze strony www.mazowieckie.pl. oraz www.piaseczno.pl