Poszukujemy informatyka - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Poszukujemy informatyka

Data publikacji 05.02.2021

Poszukujemy pracownika do Zespołu Informatyki Wydziału Wspomagającego w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

POZA KORPUSEM SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

 

Stanowisko: technik, liczba stanowisk pracy: 1

Komórka organizacyjna: Zespół Informatyki Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Wymiar etatu: pełny

Zakres zadań:

 • zapewnienie sprawności działania oraz nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń i systemów łączności, informatyki, technik multimedialnych oraz rejestratorów rozmów w jednostce oraz jednostkach podległych,

 • udzielanie wsparcia bieżącego teleinformatycznego i technicznego użytkownikom końcowym systemów teleinformatycznych,

 • na bieżąco rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych systemów oraz podejmowanie działań naprawczych, serwisowych sprzętu i urządzeń łączności
  i informatyki w granicach możliwości technicznych,

 • wykonywanie, zabezpieczanie i archiwizacja kopii rejestrowanych rozmów,

 • wykonywanie zadań lokalnego administratora technicznego systemów teleinformatycznych,

 • zapewnianie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych jednostki,

 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach dystrybucyjnych, serwerowni,

 • nadzór i kontrola nad sprawnością systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni, monitoringu wizyjnego ochrony obiektów, PDOZ, kontroli dostępu (CCTV, SKD, SSWiN)

 • współpraca z właściwymi komórkami merytorycznymi WTI KSP,

 • nadzór i współpraca z operatorami publicznymi, serwisami zewnętrznymi w zakresie prac wykonywanych na potrzeby systemów łączności, informatyki, zasilania
  i klimatyzacji,

 • planowanie, ustalanie potrzeb, magazynowanie i zaopatrywanie stanowisk w sprzęt
  i materiały łączności i informatyki we współpracy z WTI,

 • prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej, ustalanie potrzeb, zamawianie, realizacja dostaw materiałów eksploatacyjnych teleinformatyki,

 • utrzymanie i obsługa sieci kablowo-przewodowej na potrzeby eksploatowanych systemów łączności i informatyki,

 • branie udziału w pracach wdrożeniowych nowych systemów oraz szkoleniach przeprowadzanych przez WTI,

 • wykonywanie innych czynności w zakresie teleinformatyki i technik multimedialnych wynikających z bieżących i zaistniałych okoliczności,

 • przyjmowanie do naprawy sprzętu łączności i informatyki, przekazywanie do naprawy (KSP), uzgadnianie terminów i stałe monitorowanie terminów napraw i odbioru sprzętu,

 • uczestniczenie w procesie wybrakowania sprzętu łączności i informatyki,

 • uczestniczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji, klasyfikacji i likwidacji składników majątkowych,

 • wprowadzanie danych (m. in. meldunków, kart informacyjnych, decyzji, orzeczeń, postanowień), rejestracja w systemie KSIP oraz sprawdzanie i udzielanie informacji
  w oparciu o policyjne i pozapolicyjne bazy danych,

 • archiwizowanie danych informatycznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie

 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych

 • umiejętność pracy zespołowej

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność

 • komunikatywność

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze informatyczno-łącznościowym

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

 • umiejętność interpretacji przepisów

 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych

 • poświadczenie bezpieczeństwa „poufne”

 

Warunki pracy:

 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze

 • budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów

 • na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. powyżej 1 roku w obszarze informatyczno-łącznościowym (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu itp.)

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy przesłać do 18.02.2021 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej.

 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.

 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- analiza ofert spełniających wymagania formalne,

- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 752,27 zł + 14,34 % premii regulaminowej + dodatek stażowy (max do 20%).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  47 72-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.