Data publikacji : 05.03.2014

Praca

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE poszukuje 1 kandydata /ki/ w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko STARSZEGO TECHNIKA ZESPOŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO W WYDZIALE WSPOMAGAJĄCYM KPP w Piasecznie.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PIASECZNIE

 

poszukuje 1 kandydata /ki/ w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko

 

STARSZEGO TECHNIKA ZESPOŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
W WYDZIALE WSPOMAGAJĄCYM

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej  na tym stanowisku będzie należało m.in.:

-          Koordynowanie i nadzór nad obsługą techniczną sprzętu transportowego KPP w Piasecznie oraz podległych jednostek organizacyjnych. Czuwanie nad prawidłowym eksploatowaniem sprzętu poprzez planowanie i uzgadnianie ze Stacją Obsługi Pojazdów KSP oraz stacjami „zewnętrznymi” terminów wykonania obsługi technicznej pojazdów, obsług sezonowych, przeglądów gwarancyjnych, wymaganych wizyt serwisowo-kontrolnych, napraw powypadkowych i innych czynności techniczno serwisowych pojazdów służbowych;

-          prowadzenie ewidencji zużytego paliwa, wydawanie i comiesięczne rozliczanie kart pracy pojazdów służbowych.

 

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie średnie;

-          prawo jazdy kat. B;

-          2 lata stażu pracy w administracji lub pracy biurowej;

-          obsługa komputera;

-          umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

-          umiejętność komunikowania się;

-          umiejętność negocjacji;

-          pracy zespołowej;

-          współpracy;

-          interpretacji przepisów;

-          szybkiego działania i podejmowania decyzji.

Wymagania pożądane:

-          3 lata stażu pracy o podobnym charakterze;-

-          obsługa komputera (systemu operacyjnego Windows, programów pakietu Microsoft Office);

                -          obsługa poczty elektronicznej, Internet.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny;

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-          oświadczenia kandydata o nieskazaniu wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-        kopie dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

-      kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne"  lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Inne dokumenty i oświadczenia:

-kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

-kopię dokumentów potwierdzające posiadanie stażu pracy (kopię świadectw pracy, zakresy obowiązków, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.).

 

Dokumenty należy przesłać do dnia  17.03.2014 roku na adres:

                        Zespół ds. Kadr i Szkolenia

                        Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

                        ul. Kościelna 3

                        05-500 Piaseczno

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie (decyduje data wpływu do urzędu). Wszystkie wymagane oświadczenie należy podpisać własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o etapie dalszego naboru. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Proponowane wynagrodzenie brutto 1.680 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 60-45-288.

hkk

Bookmark and Share
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę